call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 124
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5,000 บาท ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 (กรกฎาคม-กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5,000 บาท ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 (เมษายน-มิถุนายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 เดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5,000 บาท ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 (มกราคม-มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่มียอดไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่มียอดไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file รายงานและเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file รายงานและเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้