call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 42
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางผาณิตา แสนแก้ว
รองปลัด อบต.หนองผือ
นางผาณิตา แสนแก้ว
รองปลัด อบต.หนองผือ
นายเจษฎา บุระสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเจษฎา บุระสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางบุษราคัม วงค์จันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบุษราคัม วงค์จันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอภิญญา คำไล้
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวอภิญญา คำไล้
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้