องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
photo แบบกำหนดสถานที่ติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบ ต.ย. 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
photo ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการและการทำบัครประจำตัวคนพิการรายใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ อถล. รณรงค์ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
photo ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITT) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
1 - 20 (ทั้งหมด 89 รายการ) 1 2 3 4 5


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ