องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารหนองผือ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview241
insert_drive_file แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview255
insert_drive_file แผนภูมิแสดงสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview234
insert_drive_file สถิติการจัดเก็บรายได้หนองผือ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview263

folder ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
insert_drive_file คำสั่งศูนย์ยุติธรรมชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview241

account_box อปพร.
นายนครินทร์ แพทย์เพียร
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวชิระพงษ์ พิลาคุณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
account_box กู้ชีพ
folder กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.
folder คู่มือสำหรับประชาชน
insert_drive_file สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสถานที่อบต.หนองผือ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview231
description การจดทะเบียนพาณิชย์ 28เลิกประกอบพาณิชยกิจ 29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview258
description การจดทะเบียนพาณิชย์ 28 ตั้งใหม่ 29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview231

folder ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112

folder คู่มือการปฎิบัติราชการ
insert_drive_file คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview219
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview255
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview237
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานภารกิจหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview216
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview227

cloud_download คลังความรู้/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
insert_drive_file มุมอาเซียน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview223
insert_drive_file ภาษีทีดินและวิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview271
insert_drive_file เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview224
insert_drive_file เบี้ยยังชีพคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview232

cloud_download ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
insert_drive_file แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview244
insert_drive_file แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview250

folder e-service
insert_drive_file แบบคำร้องทั่วไปในการช่วยเหลือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview224
insert_drive_file แบบคำร้องขอน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview248
insert_drive_file แบบลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview233
insert_drive_file แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview245

image แหล่งท่องเที่ยว
วัดชัยนาทมงคล [30 ตุลาคม 2563]
วัดใหม่เจริญธรรม [30 ตุลาคม 2563]
วัดโพธิ์ชัย [30 ตุลาคม 2563]
วัดสหมิตรวนาราม [30 ตุลาคม 2563]
 
folder จดหมายข่าว
insert_drive_file รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปโครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview237
insert_drive_file แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview228
insert_drive_file แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview246
insert_drive_file คำถาม-คำตอบ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview226
insert_drive_file คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview248× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ