messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารหนองผือ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview268
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview285
แผนภูมิแสดงสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : pageview263
สถิติการจัดเก็บรายได้หนองผือ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : pageview292

folder ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
คำสั่งศูนย์ยุติธรรมชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : pageview261

account_box อปพร.
นายนครินทร์ แพทย์เพียร
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวชิระพงษ์ พิลาคุณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
account_box กู้ชีพ
folder กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองผือ ครั้งที่2/2567 วันที่ 26 มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview32
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มี ภาวะพึ่งพิงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากคาน ประจ าปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview67
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview32
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview122
โครงการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากคาน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview39

folder คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือ E-services grade
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview20
คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview36
คู่มือการจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview43
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview46
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสถานที่อบต.หนองผือ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview48

folder ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview137

folder คู่มือการปฎิบัติราชการ
คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview29
คู่มือการจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ grade
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview23
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview233
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview277
คู่มือการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview261

cloud_download คลังความรู้/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ด้านการแปรณูปผลผลิตทางการเกษตร)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview6
ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ด้านการเกษตร)
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview7
ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ด้านการกีฬา)
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview5
ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร)
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview6
มุมอาเซียน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview246

cloud_download ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview270
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview267

folder e-service
แบบคำร้องทั่วไปในการช่วยเหลือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview244
แบบคำร้องขอน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview277
แบบลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview263
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview272

image แหล่งท่องเที่ยว
วัดชัยนาทมงคล[30 ตุลาคม 2563]
วัดใหม่เจริญธรรม[30 ตุลาคม 2563]
วัดโพธิ์ชัย[30 ตุลาคม 2563]
วัดสหมิตรวนาราม[30 ตุลาคม 2563]
 
folder จดหมายข่าว
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปโครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview252
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview241
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview265
คำถาม-คำตอบ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview239
คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview267


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ