องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวชลธิดา นวลรมย์
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 090-2496232
นางสาวพรรนิกา ใจจันทร์
นักวิชาการศึกษา
โทร : 083-3359293
นางขวัญชนก นรคุณ
ครู
โทร : 089-8420764
นางกรรณิกา ชาวขำแก
ครู
โทร : 085-0094630
นางสุดาลักษณ์ หนูจู
ครู
โทร : 089-0055017
นางสาววนิยา แสนศรีแก้ว
ครู
โทร : 086-2279940
นางสาวสินีนาฎ โสมาศรี
ครู
โทร : 081-4975229
นายธีระเดช วงศ์ลา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 062-8981838
นางมลฤดี นาคมลตรี
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 090-8384969
นางสาวพรนภา มีตา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร : 090-3496898
นางสาวญาณิศา ธรรมรังษี
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087-8624727
นางสาวสุพัตรา การิ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 088-5924931
นางสาวกนกกาญจน์ แสงเงิน
คนงาน


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ