call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 25
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวอภิญญา คำไล้
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอภิญญา คำไล้
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพรรนิกา ใจจันทร์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพรรนิกา ใจจันทร์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวชลธิดา นวลรมย์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวชลธิดา นวลรมย์
นักจัดการงานทั่วไป
นางขวัญชนก นรคุณ
ครู
นางขวัญชนก นรคุณ
ครู
นางสมัย พิลาคุณ
ครู
นางสมัย พิลาคุณ
ครู
นางกรรณิกา ชาวขำแก
ครู
นางกรรณิกา ชาวขำแก
ครู
นางสุดาลักษณ์ หนูจู
ครู
นางสุดาลักษณ์ หนูจู
ครู
นางสาววนิยา แสนศรีแก้ว
ครู
นางสาววนิยา แสนศรีแก้ว
ครู
นางสาวสินีนาฎ โสมาศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสินีนาฎ โสมาศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายธีระเดช วงศ์ลา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายธีระเดช วงศ์ลา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางมลฤดี นาคมลตรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางมลฤดี นาคมลตรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรนภา มีตา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรนภา มีตา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวญาณิศา ธรรมรังษี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวญาณิศา ธรรมรังษี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุพัตรา ราชวงษา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุพัตรา ราชวงษา
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้