messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่ประชาคมอาเซียน”
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 2.พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 4.พัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจฐานราก 5.พัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ 6.พัฒนาการเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ