call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 168
account_box กองช่าง
นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าที่ ร.ต.อัมพร ตัญญาภักดิ์
นายช่างโยธา
ว่าที่ ร.ต.อัมพร ตัญญาภักดิ์
นายช่างโยธา
นางสาวสุพัตรา สุวรรณชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุพัตรา สุวรรณชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายดนัย จิตรสว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายดนัย จิตรสว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายกามนิต วันหากิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายกามนิต วันหากิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายยุรวัชร์ พิลาคุณ
คนงานทั่วไป
นายยุรวัชร์ พิลาคุณ
คนงานทั่วไป
นายวิชัย จันทะวงค์
คนงานทั่วไป
นายวิชัย จันทะวงค์
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้