call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 95
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศการตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้