call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 77
camera_alt กิจกรรม/ผลงาน
การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2564 (5 ภาพ) [20 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
Big Cleaning Day สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเมี่ยง 2 (8 ภาพ) [4 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
เกิดเหตุไฟไหม้ต้นไม้ใหญ่ริมถนนหมายเลข 2195 ท่าลี่-เชียงคาน (5 ภาพ) [19 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเคาะประตูบ้านเชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีน Covid-19 (6 ภาพ) [17 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2564 ครั้งที่ 1 (5 ภาพ) [12 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (6 ภาพ) [28 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือร่วมกับแขวงการทางเลยที่สองด่านซ้าย ร่วมของประชาชนต่อโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ถนนสี่เลน) (3 ภาพ) [17 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรม การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพื่อต่อต้านการทุจริตและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (1 ภาพ) [10 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่มเสี่ยงผู้ค้า ผู้ขาย ยาเสพติด (2 ภาพ) [25 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (2 ภาพ) [9 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 76 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้