messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box สำนักปลัด
นายเจษฎา บุระสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-5691951
นางสาวจิราภรณ์ แสนพันธ์ศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 098-4983449
นางสาวศิริอร กุลสิม
นักวิชาการเกษตร
โทร : 086-1897361
นางจิราภรณ์ โชติอ่อน
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 089-2850625
นางสาวเข็มทอง ผดุงรัฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 089-8409855
นายนครินทร์ แพทย์เพียร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 080-0836727
นางสาวอนุชญา เทพน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 086-2130907
นางสาวอัจฉราพรรณ วรรณสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0622016432
นางสาวสายฝน หมื่นแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 086-4358462
นางสาวภวันตรี ศรแก้วธรรมมัง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 063-7601444
นางกรรณิการ์ บุญจนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-3751312
นางสุพิชญา ดาวยันต์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 098-5857974
นายเฉลิมชัย ดีวัน
คนงานเครื่องสูบน้ำ
โทร : 084-7937885
นายประดิษฐ์ ศิริวัฒน์
พนักงานสูบน้ำ
โทร : 084-7886429
นายนิรันตร์ จำรูญศิริ
พนักงานสูบน้ำ
โทร : 089-9402840
นายระพีพัด ยศปัญญา
พนักงานสูบน้ำ
โทร : 086-2278553
นายธงชัย จำรูญศิริ
คนงานเครื่องสูบน้ำ
โทร : 085-8304231
นายณรงค์ จันทามิตร
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
โทร : 080-4635814
นายคำแพง ราสา
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 061-3708240
นายวาย วังคำ
ภารโรง
โทร : 087-8662668
นายดวงเพ็ชร บริบูรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 086-5388814
นายพัชระ ภาจำรงค์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
โทร : 088-3286702
นายธีระวุฒิ สวาสนา
คนสวน
โทร : 086-2290800
นายระพีพัฒน์ บุญจอม
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
โทร : 092-3939026
ว่าที่ร้อยตรีวิชิตศักดิ์ คุณมี
คนงานทั่วไป
โทร : 099-7962132
นายวิทยา ใจด่วน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุรกิจ จันทะภา
คนงาน
นายอัฐพงษ์ ฤทธิศักดิ์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายธงชัย จำรูญศิริ
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายนเรศ ดีวัน
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวุฒิชัย แนวถาวร
คนงานประจำรถขยะ
นายสายยัน แวงโภสา
คนงานประจำรถขยะ
นายพงศธร พิลาคุณ
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวพรนภา ษรแก้วธรรมมัง
คนงาน

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ