call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 155
account_box สำนักปลัด
นายเจษฎา บุระสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเจษฎา บุระสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางจิราภรณ์ รินนรา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางจิราภรณ์ รินนรา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวศิริอร กุลสิม
นักวิชาการเกษตร
นางสาวศิริอร กุลสิม
นักวิชาการเกษตร
นางจิราภรณ์ โชติอ่อน
นักพัฒนาชุมชน
นางจิราภรณ์ โชติอ่อน
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวเข็มทอง ผดุงรัฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวเข็มทอง ผดุงรัฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายนครินทร์ แพทย์เพียร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนครินทร์ แพทย์เพียร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอนุชญา เทพน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอนุชญา เทพน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอัจฉราพรรณ วรรณสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอัจฉราพรรณ วรรณสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสายฝน หมื่นแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสายฝน หมื่นแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวภวันตรี ศรแก้วธรรมมัง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวภวันตรี ศรแก้วธรรมมัง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางกรรณิการ์ บุญจนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางกรรณิการ์ บุญจนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุพิชญา ดาวยันต์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสุพิชญา ดาวยันต์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายเฉลิมชัย ดีวัน
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายเฉลิมชัย ดีวัน
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายประดิษฐ์ ศิริวัฒน์
พนักงานสูบน้ำ
นายประดิษฐ์ ศิริวัฒน์
พนักงานสูบน้ำ
นายนิรันตร์ จำรูญศิริ
พนักงานสูบน้ำ
นายนิรันตร์ จำรูญศิริ
พนักงานสูบน้ำ
นายระพีพัด ยศปัญญา
พนักงานสูบน้ำ
นายระพีพัด ยศปัญญา
พนักงานสูบน้ำ
นายธงชัย จำรูญศิริ
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายธงชัย จำรูญศิริ
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายณรงค์ จันทามิตร
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
นายณรงค์ จันทามิตร
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
นายคำแพง ราสา
คนงานประจำรถขยะ
นายคำแพง ราสา
คนงานประจำรถขยะ
นายวุฒิชัย แนวถาวร
คนงานประจำรถขยะ
นายวุฒิชัย แนวถาวร
คนงานประจำรถขยะ
นายวาย วังคำ
ภารโรง
นายวาย วังคำ
ภารโรง
นายดวงเพ็ชร บริบูรณ์
พนักงานขัขเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายดวงเพ็ชร บริบูรณ์
พนักงานขัขเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพัชระ ภาจำรงค์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายพัชระ ภาจำรงค์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายธีระวุฒิ สวาสนา
คนสวน
นายธีระวุฒิ สวาสนา
คนสวน
นายระพีพัฒน์ บุญจอม
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
นายระพีพัฒน์ บุญจอม
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
นายวชิระพงษ์ พิลาคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวชิระพงษ์ พิลาคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวจุฑารัตน์ โพธิบัติ
แม่บ้าน
นางสาวจุฑารัตน์ โพธิบัติ
แม่บ้าน
ว่าที่ร้อยตรีวิชิตศักดิ์ คุณมี
คนงานทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรีวิชิตศักดิ์ คุณมี
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้