messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมเงินทุนสำรอง เงินสะสมและเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
รายงายผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562.pdf poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองผือ อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจําปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ