ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อไฟล์ : Ldwr1PZFri41332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้