call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 51
folder รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน โปรดแจ้ง นายกอบต.หนองผือ โทรศัพท์ 0-4288-9509 รองนายกอบต.หนองผือ โทรศัพท์ 0-4288-9509 ปลัดอบต.หนองผือ โทรศัพท์ 0-4288-9509 *******หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของ อบต.หนองผือ******* ได้ที่ ****หน้าที่ทำการ อบต.หนองผือ หากท่านติดต่องานแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่นล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ กรุณาติดต่อโดยตรง ปลัดอบต. หรือ รองนายกอบต. หรือ นายกอบต. ในวันและเวลาทำการ เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้