call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 110
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา รอบเดือน ตุลาคม (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file รายงานการติดตามแผน4ปี ปี2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file รายงานการติดตามแผน 4ปี ปี2561 รอบเดือนเมษายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้