call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 109
folder รายรับ รายจ่าย
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์แสดงงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์แสดงงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์แสดงงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์แสดงงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์แสดงงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แสดงงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แสดงงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์แสดงงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แสดงงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แสดงงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แสดงงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้