call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 118
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file รายงานรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน) ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file รายงานการจัดซื้อจ้าง (สขร.1) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้