call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 30
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามแผนดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file การใช้จ่ายเงินในรอบ-6-เดือน-ประจำปีงบประมาณ-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบเดือน ตุลาคม (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file รายงานการติดตามแผน4ปี ปี2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รายงานการติดตามแผน 4ปี ปี2561 รอบเดือนเมษายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้