call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 45
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file สรุปรายการเบิกจ่ายเงินเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้