call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 86
folder รายงานกิจการสภาฯ พ.ศ. 2564
insert_drive_file รายงานการประชุมการสมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่2/2564 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29

folder รายงานกิจการสภาฯ พ.ศ. 2563
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

folder รายงานกิจการสภาฯ พ.ศ. 2562
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

folder รายงานกิจการสภาฯ พ.ศ. 2561
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองผือ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้