ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายกกม่วงตั้ง สายนาใหญ่ สายสนามบิน บ้านเพชรโสภณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง