ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับพิมพ์ในการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง