ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพชรโสภณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองผือ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย