ชื่อเรื่อง : ปรับปรุงลานกีฬา/สนามกีฬา โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย