call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 217
วัดโพธิ์ชัย
รายละเอียด : วัดโพธิ์ชัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเน้อที่ 3 ไร่ 80 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 2 เส้น จดที่บ้านนายสุพรรณ นายถนัด นายแดง ทิศใต้ประมาณ 1 เส้น 16 วา 2 ศอก จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น จดห้วยน้ำคาน ทิศตะวันตกประมาณ 2 เส้น จดถนนโพธิ์ชัย – บ้านเมี่ยง มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 54 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ ศาลาบำเพ็ญกุศล หอระฆัง ปูชนียวัตถุมีพระประธานปางสมาธิ พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปแบบสุโขทัย วัดโพธิ์ชัย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2267 เดิมชื่อ วัดดอนแก้ว สร้างโดยพวกลาวพวน ขึงอพยพมาจากประเทศลาว สมัยล้านช้าง ล้านนา แต่ต่อมาได้ย้ายวัดมาอยู่ฝั่งตรงข้ามและเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดโพธิ์ชัย ตามประวัติแจ้งว่าเคยใช้วัดเป็นที่ตั้งฐานทัพในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชาวบ้านเรียกว่าวัดใหญ่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2299 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระเบ้า กตปุญโญ รูปที่ 2 พระคำ ขนติโก รูปที่ 3 พระฟัก สุวณโณ พ.ศ. 2470 – 2491 รูปที่ 4 พระวิเชียรจนทลาโร พ.ศ.2492 – 2503 รูปที่ 5 พระไพศาล อภิขิตโต พ.ศ. 2503-2506 รูปที่ 6 พระสีนวล กตปญโญ พ.ศ.2506-2509 รูปที่ 7 พระครูอมรธรรมาภิรัต (อมร ทินนสุทธิ) ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เป็นต้นมาการศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ.2490
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้