call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 106
การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2564 (5 ภาพ)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตตำบลหนองผือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่1 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และครั้งที่2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อรายงานผลการปฎิบัติงานรอบปีงบประมาณ 2564 เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พศ.2566-2570) อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนครั้งที่ 2/2564 และปรึกษาข้อราชการอื่นจะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญๆนะคะคราวต่อไป
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้