call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62
account_box ผู้นำชุมชน
นายสมทรัพย์ ไชยอาวุธ
กำนันตำบลหนองผือ
นายสมทรัพย์ ไชยอาวุธ
กำนันตำบลหนองผือ
นายแสน จันทอง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1
นายแสน จันทอง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1
นายบุญล้ำ คำปราบ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปากคาน หมู่ที่ 2
นายบุญล้ำ คำปราบ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปากคาน หมู่ที่ 2
นายทองดำ ลีดงบับ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหาดพระ หมู่ที่ 3
นายทองดำ ลีดงบับ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหาดพระ หมู่ที่ 3
นายสมัย คำบุยา
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4
นายสมัย คำบุยา
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4
นายโกวิทย์ คุณมี
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5
นายโกวิทย์ คุณมี
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5
นายสงกรานต์ จำรูญศิริ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6
นายสงกรานต์ จำรูญศิริ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6
นายสุดใจ ฤทธิศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7
นายสุดใจ ฤทธิศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7
นายไพรวัลย์ กุลเทียนประดิษฐ์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8
นายไพรวัลย์ กุลเทียนประดิษฐ์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8
นายชยุต โสภาวัฒน์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9
นายชยุต โสภาวัฒน์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9
นายสมทรัพย์ ไชยอาวุธ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเพชรโสภณ หมู่ที่ 10
นายสมทรัพย์ ไชยอาวุธ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเพชรโสภณ หมู่ที่ 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้